Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลูกเสือส่งเสริมการท่องเที่ยว 2562

เมื่อวันที่ 9-12 เมษายน 2562 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รูปภาพเพิ่มเติม