Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21-24 เมษายน 2562 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพเพิ่มเติม