Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศิริธรรมวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วศิริธรรม แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริธรรมวิทยา  ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาเป็นครอบครัวศิริธรรมแห่งนี้ด้ว

รูปภาพเพิ่มเติม