Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

"กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น"

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ "กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดสตูล

รูปภาพเพิ่มเติม