Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Proud of นศท. กิจกรรมอุดมการณ์รักชาติ

เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศิริธรรมวิทยา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้จัดทำกิจกรรมในโครงการ Proud of นศท. กิจกรรมอุดมการณ์รักชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดย จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

รูปภาพเพิ่มเติม