Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนหอพักชาย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นักเรียนหอพักชาย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนกูโบร์ของบรรดาท่านอูลามาอ และสถานที่โบราณในเมืองฟาตอนี

รูปภาพเพิ่มเติม