Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนศิริธรรมวิทยาได้จัดกิจกรรมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คิดเอง ทำเอง มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รวมไปถึงด้านการสร้างชิ้นงาน การนำเสนอและความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ได้มีนักเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 10 กลุ่มด้วยกัน 

รูปภาพเพิ่มเติม