ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรทัั้งหมด
ชาย 43
หญิง 52
รวม 95

 

Name Position Phone Suburb State Country
นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน 08 6362 4079 บาเจาะ นราธิวาส ไทย
นายอาดนัน มายุดิน
นางสาวอาตีย๊ะ โซะ
นางสาวอะวาติฟ หะยีมาหะมะ