กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

02048

 นางสาวนายูรา มะลือกะ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

02002

นางสาวเจ๊ะบารียะ มะสาและ

6

นางสาวรอฮานา  เทาะ

 

 02053

นางสาวอาลาวียะห์ กาเจ