กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       

02003
นางสาวนูไอนี   นิปิ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

       

02004

นางสาวปัทมา ยูโซ๊ะ

 

02006

นางสาวคอลีเยาะ กามา

 


02022

นางสาวอามีเนาะ เลาะมะ

 


                 

 02027

 นางสาวคอดีเยาะห์ ลามะทา
02028

 นางสาวยามีละ   ดอเลาะ 


02049

นางสาวคอตีมะห์ ลามะทา

 

       

02050

นางสาวซูไฮนี ตูแกบือซี


02055

นายทัพทิวา นามวงษ์