กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

p191ckcqnqnjlq2u3go1r7915sp2f
นายอารีฟ   เจะแต
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
p191ckcqnm7ak19pj16231ff71j5ngp191ckcqnni0q12mh58stah1ass12p191ckcqnn1at79o9j9r1d1a1e4314
     นางสาวอะวาติฟ   หะยีมาหะมะ       นางสาวรอบีอะ    มาหะหม๊ะ           นายอาหะมะ    ลามะทา