กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

       

02032
นายอารีฟ เจะแต
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

       

02001

นางสาวอะวาติฟ หะยีมาหะมะ

 

 


02017

นางสาวรอบีอะ มาหะหม๊ะ