กลุ่มสาระสังคมจริยธรรม

       

03010
นายหาแว ติสมานิ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมจริยธรรม

       

03003

นายอับดุลเลาะ ปูเตะ

 

03011

นายอับดุลเราะมาน สะมะโระ

 


03014

นายมะตีรมีซี ตาเหตาแซ

                 

03022

นางคอลีเยาะ  อาลี03033

นางสาวอาสนี  เจ๊ะฮะ

 

03041

นายตอยิบ  พูลา 

 

         

 03046

นายมุสลิม  ดือราแมง