นักการภารโรง

p191ckcqnq1m0ibromksvuqd4j2aimagesCAKQUHM3imagesCAKQUHM3
นายมะอูเซ็ง   อาลีบาเดาะ                 นายลาเตะ   สาแม                     นายมะอูเซ็ง   สะมะแอ