ประวัติโรงเรียนศิริธรรมวิทยา

โรงเรียนศิริธรรมวิทยามูลนิธิ(อัลอิสลาฮุดดีนีย์) เดิมเป็นการศึกษาปอเนาะ ซึงปอเนาะดูกู ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ ฮัจยีมูฮัมหมัดดาฮัน บินซอลีย์ ในปี พ.ศ.2440 เลขที่ 228 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนได้จดทะเบียนเป็นปอเนาะตามใบอนุญาตเลขที่ 10/2504 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2504 ตามนโยบายการสนับสนุน ขอทางราชการ ซึ่งก่อนหน้านี้ปอเนาะยังไม่ได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆ ระยะนี้เปิดสอนวิชาศาสนา
ปี พ.ศ. 2509 ได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามโดยมีนายฮัจยีซำซูดิน ลามะทา เป็นเจ้าของผู้จัดการ และครูใหญ่ เปิดสอนวิชาศาสนาชั้นปีที่ 1-4 วิชาสามัญ ระดับ 3
ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่เป็นหลกสูตรประถม ศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.7)สอนภาคศาสนาถึงชั้นปีที่ 7
ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนเดิมเป็นนายมุสตาร์ ลามะทา ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(วารคดี) ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงกิจการโรงเรียนด้านการจัดการทั่วไปพร้อมกับได้ขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขยายชั้นเรียนเป็นหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3 (ประถมศึกษาตอนปลาย)ถึง ระดับ 4 (มัธยมศึกษาตอนต้น)
ปี พ.ศ. 2528 ได้ขออนุญาตบรรจุ นายนิพันธ์ หะยีแวดือเระ เป็นครูใหญ่คนใหม่มีวุฒิการศึกษาเพื่อเตรียมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนและ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ทางได้จัดส่งครูเพิ่มเติมจากเดิมมีราชการประจำ 1 คน เป็น 2 คน และโรงเรียนได้มีหัวหน้าครู(ข้าราชการ) เป็นคนแรก คือ นายอาดนัน มายูดิน
ปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3-4 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1-ม.3)ส่วนภาคศาสนาได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง หลักสูตรของเขตการศึกษา 2 เป็นหลักสูตรการศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห์)อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวาซีเตาะห์) และอิสลามตอนปลาย (ซานาวี) โรงเรียนได้ปรับปรุงกิจการอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเขตการศึกษา 2 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 3 และผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน อาคารและบริเวณโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทาน อันดับ 3 และผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเป็นปีที่ 2 และโรงเรียนรับข้าราชการเพิ่มอีก 1 คน รวมข้าราชการเป็น 3 คน
ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล อันดับ 3 และผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเป็นปีที่ 3 ทางราชการได้ส่งข้าราชการครูเพิ่มอีก 1 คน รวมข้าราชการเป็น 4 คน
ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล อันดับ 3 ผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทาน
ปี พ.ศ. 2540 นายดอรอฮิง อูแล ตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่และได้แต่งตั้งครูใหญ่คนใหม่แทนคือ นายสุกขรี แวนามะ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540
ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขออนุญาตบรรจุครูใหญ่คนใหม่ คือ นายสุกรี แก้วท่าช้าง
ปี พ.ศ. 2548 นายสุกรี แก้วท่าช้าง ได้ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งนายนิพันธ์ หะยีแวดือเระ เป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่งแทนคนเดิม
ปี พ.ศ. 2552 นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ได้รับการคัดเลือกสรรจากคณะกรรมการมูลนิธิศิริธรรมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการคนใหม่ แทนท่านอาจารย์ นายมุคตาร์ ลามะทา ผู้รับใบอนุญาต และประธานมูลนิธิศิริธรรมวิทยาที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือน กรกฎาคม 2551 นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา ผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่มีนโยบายหลักในการพัฒนาโรงเรียนโดยนำระบบเทคโนโลยี ที่สำคัญสำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชนให้ได้มาตรฐาน