ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตั้งมั่น เป็นโรงเรียนที่มีประชาธิปไตยทางการศึกษา สร้างผู้นำในสังคมมุสลิม มีคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานหลักการอิสลาม ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างลงตัว ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีบุคลากรทางการศึกษาทีเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ

1. วางแผน บริหาร และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบูรณาการทั้งศาสนาและสามัญ
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน และให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน(ประชาธิปไตยทางการศึกษา)
3. ดำเนินการตามหลักคำสอนศาสนาอิสลาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม
4. จัดเตรียมองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ และจริยธรรมในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
5. ปลูกฝังการใช้ชีวิตที่พอเพียงโดยผ่านการการทำเป็นแบบอย่างและสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
6. ดำเนินการอบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านทักษะการสอนสมัยใหม่และการวิจัย

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษาเป็นสวนแห่งวิทยาการและนวัตกรรมในการแสวงหาความรู้ที่มีคุณภาพ
2. ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน (ประชาธิปไตยทางการศึกษา)
3. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถอ่านพระคัมภีร์อัลกรุอานทั้งเล่มได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีอัคลาค (จริยธรรม) มีบุคลิกที่ถ่อมตนและกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ศอลฯ)
5. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างลงตัวและมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง (วอซอตัน)
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถใรการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

โรงเรียนศิริธรรมวิทยา เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตั้งมั่น เป็นโรงเรียนที่มีประชาธิปไตยทางการศึกษา สร้างผู้นำในสังคมมุสลิม มีคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานหลักการอิสลาม ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างลงตัว ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีบุคลากรทางการศึกษาทีเป็นมืออาชีพ