ข้อมูลโรงเรียนศิริธรรมวิทยา

 ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนศิริธรรมวิทยามูลนิธิ(อัลอิสลาฮุดดีนีย์) เดิมเป็นการศึกษาปอเนาะ ซึงปอเนาะดูกู ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ ฮัจยีมูฮัมหมัดดาฮัน บินซอลีย์ ในปี พ.ศ.2440 เลขที่ 228 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนได้จดทะเบียนเป็นปอเนาะตามใบอนุญาตเลขที่ 10/2504 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2504 ตามนโยบายการสนับสนุน ขอทางราชการ ซึ่งก่อนหน้านี้ปอเนาะยังไม่ได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆ ระยะนี้เปิดสอนวิชาศาสนา

ปี พ.ศ. 2509 ได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามโดยมีนายฮัจยีซำซูดิน ลามะทา เป็นเจ้าของผู้จัดการ และครูใหญ่ เปิดสอนวิชาศาสนาชั้นปีที่ 1-4 วิชาสามัญ ระดับ 3

ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่เป็นหลกสูตรประถม ศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.7)สอนภาคศาสนาถึงชั้นปีที่ 7

ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนเดิมเป็นนายมุสตาร์ ลามะทา ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(วารคดี) ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงกิจการโรงเรียนด้านการจัดการทั่วไปพร้อมกับได้ขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขยายชั้นเรียนเป็นหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3 (ประถมศึกษาตอนปลาย)ถึง ระดับ 4 (มัธยมศึกษาตอนต้น)

ปี พ.ศ. 2528 ได้ขออนุญาตบรรจุ นายนิพันธ์ หะยีแวดือเระ เป็นครูใหญ่คนใหม่มีวุฒิการศึกษาเพื่อเตรียมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนและ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ทางได้จัดส่งครูเพิ่มเติมจากเดิมมีราชการประจำ 1 คน เป็น 2 คน และโรงเรียนได้มีหัวหน้าครู(ข้าราชการ) เป็นคนแรก คือ นายอาดนัน มายูดิน

ปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3-4 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1-ม.3)ส่วนภาคศาสนาได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง หลักสูตรของเขตการศึกษา 2 เป็นหลักสูตรการศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห์)อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวาซีเตาะห์) และอิสลามตอนปลาย (ซานาวี) โรงเรียนได้ปรับปรุงกิจการอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเขตการศึกษา 2 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 3 และผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน อาคารและบริเวณโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทาน อันดับ 3 และผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเป็นปีที่ 2 และโรงเรียนรับข้าราชการเพิ่มอีก 1 คน รวมข้าราชการเป็น 3 คน

ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล อันดับ 3 และผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเป็นปีที่ 3 ทางราชการได้ส่งข้าราชการครูเพิ่มอีก 1 คน รวมข้าราชการเป็น 4 คน

ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล อันดับ 3 ผู้รับใบอนุญาตได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทาน

ปี พ.ศ. 2540 นายดอรอฮิง อูแล ตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่และได้แต่งตั้งครูใหญ่คนใหม่แทนคือ นายสุกขรี แวนามะ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540

ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขออนุญาตบรรจุครูใหญ่คนใหม่ คือ นายสุกรี แก้วท่าช้าง

ปี พ.ศ. 2548 นายสุกรี แก้วท่าช้าง ได้ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งนายนิพันธ์ หะยีแวดือเระ เป็นครูใหญ่อีกครั้งหนึ่งแทนคนเดิม

ปี พ.ศ. 2552 นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ได้รับการคัดเลือกสรรจากคณะกรรมการมูลนิธิศิริธรรมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการคนใหม่ แทนท่านอาจารย์ นายมุคตาร์ ลามะทา ผู้รับใบอนุญาต และประธานมูลนิธิศิริธรรมวิทยาที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือน กรกฎาคม 2551 นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา ผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่มีนโยบายหลักในการพัฒนาโรงเรียนโดยนำระบบเทคโนโลยี ที่สำคัญสำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชนให้ได้มาตรฐาน

 

 

ปรัชญา

" มีวิชา รักษาวินัย พัฒนาสังคม "

 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

logo.

 

logo1

 

เครื่องหมายของโรงเรียน คือ รูปพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวางอยู่บนที่วางพระคัมภีร์ทำจากไม้ด้านหลังมีรูปโลก

อักษรย่อว่า ศ.ธ.ว.

 

สีประจำโรงรียน

colorcs

คือ สีม่วง-ขาว

 

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนศิริธรรมวิทยา เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตั้งมั่น เป็นโรงเรียนที่มีประชาธิปไตยทางการศึกษา สร้างผู้นำในสังคมมุสลิม มีคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานหลักการอิสลาม ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างลงตัว ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีบุคลากรทางการศึกษาทีเป็นมืออาชีพ

 

พันธกิจ

1. วางแผน บริหาร และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบูรณาการทั้งศาสนาและสามัญ
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน และให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน(ประชาธิปไตยทางการศึกษา)
3. ดำเนินการตามหลักคำสอนศาสนาอิสลาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม
4. จัดเตรียมองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ และจริยธรรมในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
5. ปลูกฝังการใช้ชีวิตที่พอเพียงโดยผ่านการการทำเป็นแบบอย่างและสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
6. ดำเนินการอบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในด้านทักษะการสอนสมัยใหม่และการวิจัย

 

เป้าประสงค์

 

1. สถานศึกษาเป็นสวนแห่งวิทยาการและนวัตกรรมในการแสวงหาความรู้ที่มีคุณภาพ
2. ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน (ประชาธิปไตยทางการศึกษา)
3. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถอ่านพระคัมภีร์อัลกรุอานทั้งเล่มได้อย่างถูกต้อง
4. ผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีอัคลาค (จริยธรรม) มีบุคลิกที่ถ่อมตนและกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ศอลฯ)
5. ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างลงตัวและมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง (วอซอตัน)
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถใรการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรทัั้งหมด
ชาย 43
หญิง 52
รวม 95

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนศิริธรรมวิทยา

 

 

กำลังปรับปรุ่งข้อมูล...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2557
ชาย 524
หญิง 543
รวม
1057

นักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2558
ชาย 585
หญิง 620
รวม
1,205

สัญลักษณ์โรงเรียนศิริธรรมวิทยา

สัญลักษณ์โรงเรียนศิริธรรมวิทยา

เครื่องหมายของโรงเรียน คือ รูปพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวางอยู่บนที่วางพระคัมภีร์ทำจากไม้ด้านหลังมีรูปโลก

อักษรย่อว่า ศ.ธ.ว. สีประจำโรงรียน คือ สีม่วง-ขาว