ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2557
ชาย 524
หญิง 543
รวม
1057

นักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2558
ชาย 585
หญิง 620
รวม
1,205